PON - PIA 8:00 - 17:00
(+421) 905 903 901

I. Úvodné ustanovenia:

A. Na základe prejavenej vôle zmluvných strán v súlade s platne uzavretou zmluvou sa Zmluvné obchodné podmienky /ďalej len ZOP / stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami . Ustanovenia ZOP sa považujú za zmluvné ujednania v rámci uzavretej zmluvy a považujú sa za uzavretú zmluvu medzi zmluvnými stranami.

B. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sú upravené zmluvou a ZOP. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené zmluvou a ZOP sa riadia príslušnými ustanoveniami z.č.: 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

C. Za platné a účinné konanie zmluvných strán sa považuje konanie štatutárnych zástupcov zmluvných strán , oprávnených zástupcov zmluvných strán,
splnomocnencov zmluvných strán a zamestnancov zmluvných strán, ktorí boli poverení konať za zmluvnú stranu v rámci tohto záväzkovoprávneho vzťahu / ďalej len oprávnená osoba/.

II. Vymedzenie základných pojmov

A. Za zmluvu sa považuje akceptácia návrhu zmluvy. Za návrh zmluvy sa považuje Objednávací list /ďalej len „zmluva“/ resp. špecifikácia, objednávka kupujúceho doručená predávajúcemu. Zmluva je vyhotovená v písomnej forme. Zmluva je uzavretá momentom súhlasu zmluvných strán s jej obsahom. Súhlas s obsahom zmluvy je daný podpisom oprávnenej osoby v záverečnej časti zmluvy. Za zmluvu sa taktiež považuje akceptácia objednávky kupujúceho na dodávku tovaru predávajúcim a to zaslaná formou písomnej listiny, faxu, e-mailu. Za akceptáciu sa považuje prijatie tejto objednávky predávajúcim a to prípravou tovaru na dodanie a dodaním tovaru. Momentom dodania tovaru sa považuje zmluva za uzavretú aj v prípade, ak nie je podpísaná predávajúcim.
B. Za predmet kúpy – tovar sa považuje hnuteľná vec, ktorú predávajúci dodá kupujúcemu v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy. 
C. Za miesto plnenia sa považuje priestor určený zmluvou, kde má predávajúci dodať
tovar.

III. Predmet zmluvy o dodávkach tovaru
A. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa zmluvy a previesť na neho vlastnícke právo k dodávanému tovaru a kupujúci je povinný prevziať tento tovar a za dodaný tovar zaplatiť kúpnu cenu v súlade s kúpnou zmluvou. Povinnosti uvedené
v tomto znení sa považujú za zmluvné povinnosti.
B. Tovar dodávaný predávajúcim pre kupujúceho podľa tejto zmluvy je materiál v sortimente predávajúceho / ďalej len „tovar“/ .
C. Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar podľa zmluvy. Zmluva obsahuje najmä:

   • dátum objednania tovaru,

   • názov a druh tovaru druhovo určený

   • množstvo, počet ks

   • podpis kupujúceho

  •  

  D. Miestom plnenia je miesto určené v zmluve. Ak zmluva neobsahuje miesto plnenia, miestom plnenia je sklad predávajúceho.
  IV. Dodacie podmienky
  A. Podľa zmluvy dodá predávajúci kupujúcemu tovar v lehote určenej v zmluve . Ak nie je lehota plnenia určená v zmluve. Predávajúci doručí avízo o pripravenosti dodávky na prevzatie kupujúcemu. B. Predávajúci dodá tovar na miesto plnenia podľa zmluvy. V prípade, ak po uzavretí – akceptácii zmluvy dôjde z dôvodu na strane kupujúceho k zmene miesta plnenia ako bolo zmluvnými stranami v zmluve dohodnuté, dodá predávajúci tovar do tohto
  miesta určenia. V prípade ak je miesto plnenia odlišné od dohodnutého miesta plnenia takým spôsobom, že predávajúci nie je schopný dodržať termín plnenia, upozorní na túto skutočnosť kupujúceho . Vykonaním tohto upozornenia nie je predávajúci v omeškaní so splnením povinnosti dodať tovar. V prípade, ak z tohto dôvodu vznikne predávajúcemu zvýšený náklad, úhradu týchto nákladov sa zaväzuje zaplatiť kupujúci a úhrada týchto nákladov sa stáva súčasťou ceny.
  C. Predávajúci na základe zmluvy dodá tovar do miesta plnenia na vlastné náklady s výnimkou podľa bodu IV. B
  D. Pri dodaní tovaru predloží predávajúci spolu s tovarom dodací list. Po prevzatí tovaru kupujúci potvrdí dodací list. 
  E. Prevzatím tovaru a potvrdením dodacieho listu sa tovar považuje za dodaný . Za splnenie povinnosť dodať tovar sa taktiež považuje , ak kupujúci po uzavretí zmluvy odmietne z akéhokoľvek dôvodu prevziať tovar v zmysle čl. VII. a ZOP. Dodaním tovaru je splnená zmluvná povinnosť predávajúceho a predávajúcemu vzniká právo na zaplatenie kúpnej ceny tovaru v zmysle tejto zmluvy. Potvrdenie prevzatia tovaru zamestnancom kupujúceho sa považuje za riadne prevzatie tovaru kupujúcim .
  F. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záručnú lehotu odo dňa jeho dodania a prevzatia. Predávajúci týmto prehlasuje , že dodaný tovar spĺňa všetky normy a podmienky platné v krajine pôvodu. 
  G. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar riadne zabalený a označený takým spôsobom, aby bola zabezpečená jeho ochrana pri nevyhnutnej manipulácii a možnosť uloženia na sklade resp. v priestoroch kupujúceho. Tovar je balený tak, aby nedošlo k strate kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastností pri dodržaní podmienok skladovania. V prípade nevyhovujúcich podmienok skladovania predávajúci nezodpovedá za kvalitu a kvantitu tovaru.
  H. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny.
  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho, momentom jeho odovzdania a prevzatia.
  I. V prípade ak dôjde z dôvodov na strane predávajúceho k omeškaniu s lehotou dodania tovaru podľa zmluvy, má právo kupujúci odmietnuť prevziať tovar, alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.
  J. Ak kupujúci prevezme tovar po dohodnutej lehote dodania a neuplatní si u predávajúceho nárok v zmysle znenia čl. IV.I. ZOP , kupujúci prevzatím tovaru
  akceptuje novú lehotu dodania tovaru. Týmto momentom prevzatia tovaru kupujúcim nie je predávajúci v omeškaní so splnením povinnosti dodať tovar.
  V. Cena tovaru, platobné podmienky
  A. Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene tovaru na základe dohody zmluvných strán uzavretej v zmluve a to ako cena jednotková bez DPH .
  B. Kúpna cena sa skladá z ceny tovaru a ceny dopravy tovaru, ak je tovar dopravovaný predávajúcim.
  C. Kúpnou cenou sú zmluvné strany viazané po celú dobu platnosti zmluvy s výnimkou obojstranne dohodnutej zmeny ceny .
  D. Kúpnu cenu tovaru predávajúci vyúčtuje faktúrou /daňovým dokladom. Splatnosť faktúry je určená v zmluve.
  E. Právo faktúrovať kúpnu cenu predávajúcim vzniká dňom splnenia dodávky tovaru.
  F. V prípade ak kupujúci tovar odmieta z akýchkoľvek dôvodov prevziať, za deň splnenia dodávky tovaru sa považuje deň, kedy dokázateľne bolo kupujúcemu oznámené že tovar si môže prevziať.

  VI. Povinnosti zmluvných strán
  A. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar podľa zmluvy o dodávke tovaru a zaplatiť kúpnu cenu . Ak kupujúci odmietne po uzavretí zmluvy prevziať objednaný tovar alebo jeho časť z dôvodu na strane kupujúceho, považuje sa to za porušenie povinnosti kupujúceho zo zmluvy. V danom prípade predávajúcemu vzniká právo na vyúčtovanie kúpnej ceny momentom odmietnutia v súlade s čl. V ZOP.
  B. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny adresy ich sídla, resp. miesta podnikania uvedených v zmluve, sú povinní túto zmenu písomne oznámiť do 3 dní. V prípade ak zmluvná strana zmenu adresy jeho sídla, resp. miesta podnikania neoznámi v súlade s ustanovením predchádzajúcej vety tohto bodu ZOP, bude sa doručovanie správ, oznámení, výziev alebo iných písomností vykonávať na adresu uvedenú v zmluve so zachovaním všetkých právnych účinkov takéhoto doručovania

  VII. Reklamačné podmienky
  A. O každej reklamácii je kupujúci povinný bezodkladne informovať dodávateľa, vadný tovar skladovať oddelene, ďalej nepoužívať a uschovať ho pre reklamačné konanie. Kupujúci má právo reklamovať dodaný tovar len ak je nepoužitý, a nepoškodený nevhodnou manipuláciou a skladovaním. Pri reklamácii musí byť v reklamačnom liste písomne uvedené prečo je ten ktorý konkrétne označený tovar predmetom reklamácie. Prílohou reklamácie je fotokópia dodacieho listu z reklamovanej dodávky tovaru.
  B. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu u predávajúceho: 
  1, čo do množstva a hmotnosti najneskôr pri prebratí tovaru
  2, čo do kvality u zjavných vád do 15 dní od prevzatia tovaru
  3, u ostatných vád do 45 dní od prevzatia tovaru
  C. Miesto reklamačného konania je prevádzka dodávateľa.
  D. V prípade oprávnenej reklamácie je dodávateľ povinný bezodkladne odberateľovi vymeniť poškodené kusy za nové, alebo mu za reklamovaný tovar vrátiť kúpnu cenu.
  E. Akákoľvek reklamácia nemá vplyv na splatnosť faktúr.
  VIII. Sankcie
  A. V prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti kupujúceho podľa zmluvy má predávajúci právo vyúčtovať zmluvnú pokutu za takéto porušenie povinnosti a to za každé aj opakované porušenie povinnosti jednotlivo vo výške 0,2 % z hodnoty tovaru podľa objednávacieho listu a faktúry za každý deň omeškania, ak omeškanie trvá viac ako 15 dní je zmluvná pokuta vo výške 0,3 % z hodnoty tovaru podľa objednávacieho listu a
  faktúry za každý nasledujúci deň omeškania. Zmluvná pokuta je splatná na základe vyúčtovania a jeho doručenia kupujúcemu.
  B. V prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti predávajúceho podľa zmluvy má kupujúci právo vyúčtovať zmluvnú pokutu vo výške 5 % z hodnoty tovaru podľa objednávacieho listu a faktúry. Zmluvná pokuta je splatná na základe vyúčtovania a jeho doručenia predávajúcemu.
  C. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou pohľadávok podľa uzavretých zmlúv zaplatí kupujúci úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania a dodávateľ má právo zadržať všetky ďalšie i potvrdené dodávky tovaru.
  D. Zmluvné strany sa v zmysle ust. § 544 Občianskeho zákonníka v platnom znení dohodli , že zmluvná strana porušujúca povinnosť je povinná zaplatiť zmluvnú pokutu aj v prípade, že oprávnenej zmluvnej strane žiadna škoda nevznikla. 
  IX. Právo vlastníckej rezervácie
  A. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až zaplatením celej kúpnej ceny.
  B. V prípade že si kupujúci neplní svoje platobné záväzky v dohodnutých termínoch, vlastnícke právo k tovaru naďalej patrí predávajúcemu, a to i v prípade, že tento tovar bol spracovaný, alebo spojený s inou časťou tovaru patriaceho kupujúcemu, prípadne trete strane. 
  C. Predávajúci sa stáva podielovým spoluvlastníkom k veci, ktorá vznikla použitím tovaru dodaného predávajúcim a to v pomere hodnoty tovaru patriaceho predávajúcemu k hodnote tovaru patriaceho kupujúcemu, prípadne tretej strane.
  X. Ostatné a záverečné zmluvné ujedania
  A. V prípade, ak zmluva odkazuje na prílohu majú tieto prílohy povahu zmluvných dojednaní a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
  B. V prípade, ak dôjde k zmene ZOP, je predávajúci túto skutočnosť oznámiť kupujúcemu
  bez zbytočného odkladu.
  C. V prípade, ak po uzavretí zmluvy dôjde k zániku platnosti niektorého ustanovenia zmluvy alebo ZOP neznamená to zánik ostatných ustanovení zmluvy alebo ZOP.
  D. Podpisom zmluvy kupujúci uznáva v celom rozsahu pohľadávku predávajúceho určenú v zmluve – objednávacom liste čo do základu a výšky.
  E. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pre účely tejto zmluvy bude za moment doručenia akejkoľvek písomnosti alebo oznámenia považovaná niektorá z nasledovných skutočností: vytlačenie potvrdenia o prijatí faxovej , e-mailovej správy z faxu, e-mailu kupujúceho ako odosielateľa, ktorá potvrdí doručenie písomnosti na faxové číslo e-mailovu adresu predávajúceho, alebo z faxu, e-mailu predávajúceho ako odosielateľa ktorá potvrdí doručenie písomnosti na faxové číslo, e-mailovu adresu kupujúceho. uplynutie lehoty 3 dní od odoslania písomnosti , pričom odoslanie tejto doporučenej zásielky sa preukáže predložením podacieho lístku bez ohľadu na úspešnosť doručenia uplynutie lehoty 3 dní od vykonania pokusu o doručenie písomnosti druhej zmluvnej
  strane treťou osobou – kuriérskou službou ( napr. Slovenská Pošta, DHL, IN TIME, UPS) a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže potvrdením prevzatia písomnosti kuriérskou službou alebo jej vyhlásením o pokuse doručiť písomnosť.
  F. Predávajúci si vyhradzuje právo všetky pohľadávky previesť na ďalšie spoločnosti bez súhlasu dlžníka.
  G. Strany sa podľa § 3 zákona č. 244/2002 Z. z. (ZRK) dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou vzniknú (vrátane sporov o jej platnosť a výklad) rozhodne rozhodcovský súd /ďalej len RS/, a to podľa slovenského právneho poriadku.
  Strany sa ďalej dohodli, že:
  a). vylučujú podanie žaloby podľa § 40 ods. 1 písm. h) ZRK (dôvody na obnovu konania)
  b). konkrétneho rozhodcu (senát) menuje predsedníctvo RS,
  c). ak sa jedná o obchodno-právny spor, môže rozhodcovský súd rozhodnúť aj podľa zásad spravodlivosti.